حکایت خرگوش و کلاغ

یه کلاغ روی یه درخت نشسته بود و تمام روز بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد… یه خرگوش از کلاغ پرسید: منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟

کلاغ جواب داد: البته که می تونی!

 

خرگوش روی زمین کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد.

يهو روباهی پرید خرگوش رو گرفت و خورد!

 

برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی ، باید اون بالا بالاها نشسته باشی!

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *