کتاب ادبیات فیلم : جایگاه سینما در علوم انسانی

 

 

نویسنده: ویلیام جنیکز
مترجم: بهمن جبروتی
موضوع: ادبیات، سینما و ادبیات، جایگاه سینما در علوم انسانی
سال چاپ: ۱۳۸۹

نشر سروش

 

 

فیلم و سینما، علاوه برآنکه جنبة بصری دارد، درعین‌حال، روایتی هم هست و بنابراین عناصر مشترکی با سایر وسایل بیان و به خصوص شکل ادبی مهمّی چون رمان دارد. بنابراین بررسی همزمان و مطالعة تطبیقی این دو رسانة هنری – ادبیات و فیلم- نکات مهمی را روشن می سازد. تاثیر و تاثّر فیلم و ادبیات کاملاً دو سویه است؛ چندان‌که فیلم-های معاصر اثر مستقیمی بر داستان سرایی معاصر داشته اند. ویلیام جینکز کوشیده است بر وجوه مشترک ادبیات و فیلم داستانی تکیه کند تا خواننده را با هنر فیلم آشنا سازد و نشان دهد شکل و محتوای ادبیات فیلم تا چه حد به هم نزدیک‌اند. کتاب در شش فصل به این اهداف می رسد: کلمه و تصویر که دو "زبان" هستند، دیدگاه (روایت چشم و دوربین)، هنر تدوین: ساختار، آنچه به گوش می رسد: صدا، زبان تمثیلی: فیلم و ادبیات، و روش های تحلیل فیلم: انتقاد.

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *