کتاب فیلمبرداری در محل

نویسنده: پیتر جارویس
مترجم: فاطمه کرمعلی
موضوع: ادبیات، مجموعه راهنمای فنی تلویزیون با فن تولید و کارگردانی و فیلم‌برداری
سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای فیلم‌برداری در محل (خارج از استودیو) در فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی آن بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هرکسی است که می خواهد دربارة هنر فیلم‌برداری در محل اطلاعاتی کسب کند. کتاب با مراحل فیلم‌برداری آغاز می کند و به فیلم‌نامه‌های مصور می پردازد. نقش خلاصة فیلم‌نامه در فیلم‌برداری بخش دیگر کتاب است. بازبینی محل فیلم‌برداری و کارکنان هر بخش از فیلم و آنچه کارگردان باید بنویسد ادامة مباحث کتاب است. نمونه ای از برنامة فیلم‌برداری نیز در جدولی در کتاب آمده است. تخته تقه (کلاکت) و مصاحبه ها و گزارش های مردمی و نحوة فیلم‌برداری آنها نکات دیگر است. کتاب با ده نکتة ساده دربارة فیلم‌برداری در محل به پایان می رسد. نویسندة کتاب، پیتر جارویس، خود مربی ارشد آموزش تلویزیون بی.بی.سی. بوده است و کتاب حاضر را برای آموزش هنرجویان تدوین کرده است. 

 

 

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *