کتاب اقتباس برای فیلمنامه

 

 

نویسنده: محمد خیری
مترجم: تورمد هاوگن
موضوع: ادبیات، فیلم‌نامه‌نویسی
سال چاپ: ۱۳۸۹

نشر سروش

 

 

اقتباس برای فیلم‌نامه عبارت است از انتخاب موضوع یا موضوعاتی برای فیلم از منابع گوناگون ادبی و بیان آنها از طریق علائم و قراردادهای موجود در سینما. کتاب حاضر دربارة این موضوع به‌تفصیل بحث کرده و جنبه های مختلف نظری و عملی اقتباس برای فیلم‌نامه را واکاویده است. انتخاب سوژه برای فیلم های داستانی، تقلید و اقتباس و کپی، نخستین فیلم های اقتباس شده، تهیة فیلم از روی آثار ادبی، نظریات مخالف و موافق در مورد اقتباس، دگرگونی های ناشی از اقتباس، قدم-های اولیة اقتباس، تغییرات داستان در انتقال از رسانه ای به رسانة دیگر، اقتباس از کلیشه های سینمایی، سوژة بعضی از فیلم های معروف چگونه یافت شد؟ موضوعات درخور فیلم کدام اند، و قوانین حقوقی مربوط به اقتباس، از آن جمله اند. مباحث اصلی این کتاب تقریباً همان مباحث جزوة درسی اقتباس برای فیلم است که برنامه ریزی و تدوین آن در دانشکدة صداوسیما و مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام گرفته است.

 

 

 

 

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *