کتاب وظایف کارگردان در تئاتر

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده: هیو موریسون
مترجم: حسن پارسایی
موضوع: ادبیات نمایشی، تهیه و کارگردانی نمایش
سال چاپ: ۱۳۸۹

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سروش

 

 

 

 
کتاب حاضر اهمیت نظریه و عمل را در اجرای نمایشنامه نشان می دهد و عوامل ضروری کارگردانی و ایفای نقش را از نخستین مراحل تا مرحلة اجرای نمایش بررسی می کند. در کنار ارائة دستورهای عملی لازم دربارة عوامل صحنه، از جمله صحنه آرائی و نورپردازی، توجه هوشمندانه ای به شیوة انتخاب بازیگران و درک نمایشنامه شده است. مهم تر ازهمه، رابطة کارگردان با بازیگران در مراحل گوناگون آماده سازی و اجرای نمایش، همگام با بررسی شگردهای بازیگری، سبک، معیار و تجربه بررسی شده است. گزیده ای از قسمت های گوناگون نمایشنامه های مختلف نیز که قابل بحث و بررسی بوده اند در کتاب آمده است. هیو موریسن، کارگردان بسیار باتجربه ای است و کتابی تألیف کرده است که به گفتة "نشریة نمایش": ماهرانه و به-طرزی موجز و روشن نوشته شده است و به همة زمینه ها و جزئیات کار کارگردان می پردازد

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *