کتاب سینما و معماری

نویسنده: فرانسوا پنز
مترجم: شهرام جعفری‌نژاد
موضوع: هنر، معماری در سینما
 سال چاپ: ۱۳۸۸
 
نشر سروش

 

 

 

رابطة معماری و سینما (یکی هنری به قدمت انسان و دیگری جوانی صد ساله) همواره برای هر دو گروه معماران و سینماگران جذاب و کنجکاوی برانگیز بوده است. معماری و سینما هر دو به خلق فضا و روح و زندگی می پردازند (مکان جاری در زمان)اما مصالح معماری مادی و واقعی است و مصالح سینما صوری و خیالی. به هر روی، از هر دیدگاه که بنگریم رابطة این دو هنر را خارج از سه منظر نخواهیم یافت: مفهومی (محتوایی و شکلی)؛ ارجاعی (معماری در سینما و سینما در معماری) و ابزاری (دنیای چندرسانه ها و فناوری رقومی). این کتاب بازنگاری برخی از مقالات همایش "سینما و معماری" در دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۹۵م. است که با دیدی عالمانه در پنج بخش تدوین شده است و تمام مباحث اصلی این مقوله را در بر دارد. 

کتاب تدوین غیر خطی

نویسنده: کریس تامپسون
مترجم: حمید احمدی‌لاری
موضوع: تکنولوژی، ویراستاری در تلویزیون
 سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای تدوین و ویراستاری در فیلم ها، به ویژه فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی آن بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هر کسی است که می خواهد دربارة فن تدوین غیرخطی اطلاعاتی کسب کند. کتاب با مبحث تغییر فناوری آغاز می شود و نشان می-دهد که پیشرفت فناوری ها در تولید فیلم چه تأثیری در فن تدوین گذاشته است. سپس تدوین غیرخطی را به تفصیل تعریف می‌کند و زیر و بم آن را می کاود و از محاسن و معایب آن می گوید. سپس به هنرمندان تدوین گر می پردازد و نقش آنها را در بهتر کردن محصول کارگردان به خواننده نشان می دهد و سرانجام نیز دوباره به تغییرات روزافزون تدوین و کار تدوین گران جدید و آموزش آنها باز می گردد و به اهمیت مقولة آموزش مدام در فن تدوین تأکید می ورزد. کتاب تصاویری دارد که بهدرک نکات آن بسیار کمک می‌کند

کتاب سینما جشنواره

موضوع: ادبیات، سینما، مصاحبه‌ها با کارگردانان و تهیه‌کنندگان
سال چاپ: ۱۳۸۸
نشر سروش

 

 

 

 

این کتاب صورت تدوین شدة مجموعه برنامه ای است به نام "سینما- جشنواره" که با تهیه کنندگی، تحقیق و اجرای "مسعود فراستی"در سال ۱۳۸۵از شبکة پنج سیما (شبکة تهران) پخش شد.موضوع اصلی، رابطة سینمای ایران و جشنواره های جهانی است که در بیست قسمت (مقاله) هر قسمت با گفتگویی با متخصصان حوزه ای خاص از سینما تدوین شده است. در هر حوزه سعی شده است دیدگاه های له و علیه مطرح و واشکافی شوند. این حوزه ها عبارت اند از: تاریخچة حضور بین المللی سینمای پس از انقلاب، تاریخچة جشنواره های خارجی و سیاست های آنها، حسن ها و عیب های حضور ما در مجامع غربی، جشنواره ها و هویت ملی سینما، تصویر ما در غرب، دلایل استقبال آنها از سینمای ما، جشنواره ها و بازار، بازار جهانی و جایگاه ما، صعود یا افول، تصویر ملی- مخاطب ملی، مخاطب ملی- مخاطب جهانی، سینمای ملی- سینمای جهانی، و …

 

 

کتاب فیلمبرداری در محل

نویسنده: پیتر جارویس
مترجم: فاطمه کرمعلی
موضوع: ادبیات، مجموعه راهنمای فنی تلویزیون با فن تولید و کارگردانی و فیلم‌برداری
سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای فیلم‌برداری در محل (خارج از استودیو) در فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی آن بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هرکسی است که می خواهد دربارة هنر فیلم‌برداری در محل اطلاعاتی کسب کند. کتاب با مراحل فیلم‌برداری آغاز می کند و به فیلم‌نامه‌های مصور می پردازد. نقش خلاصة فیلم‌نامه در فیلم‌برداری بخش دیگر کتاب است. بازبینی محل فیلم‌برداری و کارکنان هر بخش از فیلم و آنچه کارگردان باید بنویسد ادامة مباحث کتاب است. نمونه ای از برنامة فیلم‌برداری نیز در جدولی در کتاب آمده است. تخته تقه (کلاکت) و مصاحبه ها و گزارش های مردمی و نحوة فیلم‌برداری آنها نکات دیگر است. کتاب با ده نکتة ساده دربارة فیلم‌برداری در محل به پایان می رسد. نویسندة کتاب، پیتر جارویس، خود مربی ارشد آموزش تلویزیون بی.بی.سی. بوده است و کتاب حاضر را برای آموزش هنرجویان تدوین کرده است. 

 

 

 

 

کتاب کارگردانی کمدی موقعیت

نویسنده: هارولد اسنود
مترجم: فاطمه کرمعلی
موضوع: ادبیات، مجموعه‌های تولید و کارگردانی برنامه‌های کمدی در تلویزیون
 سال چاپ: ۱۳۸۸

نشر سروش

 

 

 

 

 

کتاب حاضر، از مجموعة "راهنمای فنی تلویزیون"، دستنامه ای است برای کارگردانی کمدی موقعیت در فیلم ها، به‌ویژه در فیلم های تلویزیونی. ساختار تألیفی کتاب بسیار کاربردی است و همچون دستنامه ها مرجع مناسبی برای هر کسی است که می خواهد دربارة کارگردانی کمدی موقعیت اطلاعاتی کسب کند. کتاب با دکوپاژ فیلم‌نامه آغاز می شود و سپس به دکورهای استودیو می‌پردازد. آماده شدن برای فیلم‌برداری، جلسة برنامه ریزی، تمرین بازیگران، آماده کردن فیلم‌نامة دوربین و روز استودیو دیگر بخش های کتاب حاضر است. مرحلة پس تولید نیز در انتهای کتاب مورد بحث قرار می گیرد. کتاب تصاویری دارد که در درک نکات آن بسیار کمک‌کننده است.