معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینما

نویسنده : پل کاستانیو
مترجم : مهدی نصراله زاده
طرف مشارکت : دبیر خانه جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
چاپ : دوم ، 1387
تعداد صفحه : 288 ص

معرفی کتاب مهدی کیانی بازیگر تئاتر و سینمانشر سمت

 

 

 

 

این ًکتـاب برای دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ـ گرایش نمایش در مقطع ًکارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اصول و فنون نمایشنامهنویسی به ارزش 4 واحد و در مقطع ًکارشناسی ارشد ادبیات نمایشی به عنوان منبع اصلی درس ًکارگاه نمایشنامهنویسی پیشرفته به ارزش 4 واحد ترجمه شده است.
 
فهرست و مقدمه در ادامه ..
 

فهرست

بخش اول: راهبردهای مربوط به زبان و شخصیت

بخش دوم: راهبردهای مربوط به فرم و ساختار