خسته از راه‌های نرفته، کنار هدف ایستاده‌ایم و به سرابی که در دوردست بخار می ‌شود، دلبسته ایم. به چشم‌هایی می اندیشم که کورکورانه می‌نگرند، و خیالی که راحتمان نمی‌گذارد.

خسته

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *